نقاطي از مريدين روده کوچک (SI-10)

SI-10 نائو شو (nao shu) – انتقال بازو

نقطه SI-10 در انتهاي تحتاني خار استخوان اسکاپولا (کتف) و در بالاي چين زير بغل قرار دارد.

نقطه SI-10 باعث دفع باد و خشک شدن رطوبت مي گردد.

موارد کاربرد SI-10 :

درد شديد در مفصل شانه، ضعف شانه، نفخ، تورم قسمتهاي مختلف بدن، بالا بودن فشار خون