مريدين ها و نقاط طب سوزني

مريدين ها و نقاط طب سوزني

مریدین ها

اکثر نقاطي که در از آنها براي درمان بيماريها استفاده مي شوند بر روي دوازده اصلي و دو مريدين ديگر از “هشت مريدين اکسترا” (به نامهاي دو DU و رن REN) قرار دارند که در مجموع 14 مريدين را تشکيل مي دهند که مسيرهايي هستند که جريان “چي” (QI) در آنها برقرار است.
دوازده مريدين اصلي که منطبق بر سيستم هاي عملکردي شان هستند عبارتند از :

ريه، روده بزرگ، معده، طحال، قلب، روده کوچک، مثانه، کليه، پريکارد، سان جيائو، و کبد. اين دوازده مريدين بطور عمودي، دو طرفه و قرينه در بدن قرار دارند و هر کدام از اين مريدين ها بطور داخلي با يکي از دوازده ارگان زانگ فو (ZANG FU) مرتبط مي باشد. بنابراين شش مريدين يانگ و شش مريدين ئين (YIN) در بدن وجود دارد. به عبارت ديگر، سه مريدين يين و سه مريدين يانگ در هر دست و سه مريدين يين و سه مريدين يانگ در هر پا وجود دارد.