طب سوزنی در درمان آندومتریوز

طب سوزنی در درمان آندومتریوز : یک علامت مهم وشایع در آندومتریوز،

طب سوزنی در درمان آندومتریوز

آندومتریوز

بروز دردهای لگنی می باشد.آندومتریوز عبارت از رشد ناخواسته بافت مشابه پوشش داخلی (آندومتر) در مناطق غیر معمول در قسمت پایینی شکم، روی سطح تخمدان ها، پشت رحم، در لگن وحتی روی دیواره روده ها می باشد. پزشکان چینی قرنها است که با استفاده از به درمان دردهای قاعدگی ونیزآندومتریوز می پردازند . طب سوزنی با افزایش

خون رسانی به رحم باعث برداشته شدن این بافتهای ناخواسته آندومتریوز می گردد.