اثر طب سوزنی در ترک سیگار Medical acupuncture

اثر طب سوزنی در ترک سیگار Medical acupuncture

طب سوزنی و ترک سیگار

اثر در ترک سیگار Medical : سیگار کشیدن یک اعتیاد پیچیده و قوی می باشد که ترک آن برای بسیاری از افراد کار چندان آسانی نمی باشد. برای ترک موفق سیگار و غلبه بر مشکلات جسمی و روحی آن، شما نیاز به روشهای خاصی دارید که یکی از بهترین این روشها، طب سوزنی می باشد. چندین سال است که از طب سوزنی برای ترک سیگار quit smoking استفاده می شود و بسیاری از افراد با استفاده از این روش موفق به ترک سیگار شده اند. در تحقیقی که اخیرا در دانشگاه اسلوی نروژ انجام شده است مشخص شده است که طب سوزنی باعث کاهش

قابل توجهی از میل به سیگار کشیدن تا پنج سال بعد از درمان می شود. در این تحقیق همچنین نشان داده شده است که افرادی که تحت درمان ترک سیگار با طب سوزنی قرار گرفته اند از بو و مزه سیگار متنفر می شوند و تحمل آن را نخواهند داشت. معمولا یک دوره ترک سیگار با طب سوزنی، پنج جلسه طول می کشد.
1. Acupuncture Is Very Effective To Help Stop Smoking.
Acupuncture has been used to help combat addiction and curb cigarette cravings for a long time. Many people have had success and now research is supporting these claims.
In a recent study, “Alternative Smoking Cessation Aids: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials,” researchers gathered data from 14 different studies to see which alternative techniques helped patients stop smoking. The acupuncture studies examined 823 different patients. The researchers concluded that both acupuncture and hypnotherapy may help patients quit smoking. The scientific world is far from definitively recommending acupuncture for smoking cessation, but more and more research shows that it does help many people.
Acupuncture helps with smoking addiction in many ways. It stops jitters, curbs cravings, lessens irritability and restlessness, increases relaxation and helps detoxify the body. It can also restore balance in your constitution and jumpstart the healing process.